Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 720 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 60 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Informace o ŠPP

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).
Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:

 • Mgr. Martina Poledniková – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
 • Mgr. Jana Hrozová – speciální pedagog
 • Mgr. Mojmír Kučera – metodik prevence

Poradenské služby poskytujeme i v době distanční výuky. V případě problémů neváhejte a kontaktujte nás!

Hlavní oblasti poradenských služeb:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,
 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
 • zprostředkování diagnostických vyšetření

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy
Kariérové poradenství – volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

 • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

Prevence rizikového chování

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
 • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
 • program proti šikanování


Metodická podpora učitelů

Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

Podrobnější rozpracování těchto činností popisuje Program Školního poradenského pracoviště.

 

INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ A PORADENSKÝCH SLUŽEB V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok na poskytování podpůrných opatření, pokud jim byla přiznána (na základě doporučení školského poradenského pracoviště). Případné požadavky a problémy konzultujte s vyučujícími jednotlivých předmětů a se speciální pedagožkou Mgr. Janou Hrozovou.

V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga bude tato podpora realizována ve spolupráci s vyučujícím předmětu.

Předmět speciální pedagogické péče bude určeným žákům i nadále bude poskytován speciální pedagožkou prostřednictvím on-line komunikace.

Žákům s PAS bude umožněna distanční výuka takovým způsobem, který bude nejlépe korespondovat s jejich schopnostmi a dovednostmi – po konzultaci se speciální pedagožkou.

Poradenství k volbě střední školy a budoucího povolání bude poskytovat výchovná poradkyně Martina Poledniková.

Všechny uvedené osoby, vyučující a asistentky pedagoga budou komunikovat se žáky prostřednictvím aplikace Microsoft TEAMS a s rodiči prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI.

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie