Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 720 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 60 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

Činnosti speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním studia a dalších vzdělávacích programů.

Zaměřuje se na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti v oblasti práce se žáky, učiteli a rodiči.

Činnost školního speciálního pedagoga:

 • Organizování edukativně stimulačních kurzů pro předškoláky a jejich rodiče (jejich smyslem je prevence případných školních obtíží a rozvoj dovedností potřebných pro nástup do školy i upevnění sociálních, pracovních a komunikačních návyků).
 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Screeningové vyšetření u žáků prvních ročníků zaměřené na zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí, které jsou podkladem pro osvojování čtenářských dovedností, psaní i matematiky, jejichž nedostačující úroveň by mohla být jednou z příčin školní neúspěšnosti.
 • Depistážní činnost v oblasti vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následné zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Pomoc v osvojování správných učebních návyků při domácí přípravě, aby čas věnovaný učení byl efektivní.
 • Konzultace s pedagogy, vytváření strategií práce s konkrétními žáky.
 • Náslechy v hodinách zaměřené na konkrétního žáka či skupinu.
 • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 • Vedení databáze a dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Jana Hrozová

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie