Navigace

Obsah

Podmínky přijetí žáků na naši školu

Při přijetí do školy se rodiče dohodnou, kdo z nich bude záležitosti se školou (výběr školy, přijetí, odklad, přestup aj.) vyřizovat. Tuto skutečnost potvrdí též na přihlášce (zápisním lístku) do školy.

Zápis

 • Na zápis se musí dostavit zákonný zástupce se svým dítětem, které v roce zápisu dosáhne do 31. 8. šesti let (a to i v případě, že rodiče zvažují odklad školní docházky).
 • S sebou je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 • Před zápisem každý zákonný zástupce obdrží číselný kód, na jehož základě v zákonné lhůtě 30 dnů zjistí na školním webu a na úřední desce, zda je dítě přijaté.
 • Na zápis se může dostavit zákonný zástupce s dítětem s jakýmkoliv bydlištěm (děti ze spádové oblasti škola přijmout musí). V případě, že má rodič bydliště mimo spádovou oblast a rozhodne se pro naši školu, dopředu se přihlásí k absolvování zápisu u nás a oznámí své spádové škole, že jde na zápis k nám.
 • V případě, že se rodič na zápis nedostaví, dopouští se přestupku s možností postihu.

Zaškolení

Žádost o zapsání do školy mohou při zápisu podat též zákonní zástupci dětí, které mají do 31. 8. pět let a šesti let dosáhnou od září příslušného roku do června roku následujícího.

 • Pokud žák dosáhne 6 let do konce aktuálního kalendářního roku, k žádosti je třeba doložit doporučující stanovisko PPP (pedagogicko- psychologické poradny).
 • Pokud žák dosáhne 6 let od ledna do konce června následujícího roku, k žádosti je třeba doložit doporučující stanovisko PPP a odborného lékaře.
 • V případě, že jeden z těchto subjektů předčasné zaškolení nedoporučí, nemůže ředitel školy rozhodnout o zaškolení a dítě do školy nenastupuje.

Odklad školní docházky

Žádost o odklad dává rodič při zápisu a doloží k němu i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel školy na základě obou kladných doporučení vydává rozhodnutí o odkladu školní docházky. (V případě, že doporučení nejsou shodná, ředitel vydává rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání).

 • Pokud rodič v době zápisu příslušné posouzení nedodá, musí tak učinit do 30 dní od zápisu.
 • V tomto případě rodič dostává od školy „usnesení o přerušení správního řízení" do doby, než má škola potřebné dokumenty (doporučení PPP a lékaře).
 • Pokud škola neobdrží uvedené doklady, žák je automaticky přijat do školy (rozhodujícím kritériem pro přijetí je pouze věk dítěte).

Rozhodnutí ředitele školy

 je formou oznámení na web školy a na úřední desce školy. Jméno dítěte je pod číselným kódem, které zákonný zástupce dostane při zápisu. Písemné rozhodnutí o přijetí škola nevydává.


Zařazení do tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv)

Součástí zápisu žáků do 1. tříd jsou i talentové zkoušky do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Jejich součástí je:

 • zazpívání písně >Maličká su<,
 • vytleskání dvou a tříčtvrtečního rytmu,
 • určení vysokých a nízkých tónů,
 • přezpívání jednoduché neznámé melodie.

Na základě vyhodnocení schopností jednotlivých žáků je stanoven závazný seznam žáků budoucí třídy 1.B. Jsou ponechána i místa pro žáky žádající odklad školní docházky, pokud jsou součástí závazného seznamu. V případě, že je pro tyto žáky potvrzen odklad školní docházky, posouvají se do této třídy žáci „pod čarou".


Zařazení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RvMPř)

Žáci 5. ročníku, kteří mají zájem o umístění v 6.A – třída s RvMPř, se po přihlášení dostaví k přijímacím testům (některé přijímačky: 2010, 2011, 2012). Pro přijetí rozhoduje hodnocení testu. V potaz se bere i vysvědčení z konce 4. ročníku a prvního pololetí 5. ročníku a výborné umístění v matematických soutěžích (např. Klokan).

V zákonné době 30 dnů je stanoven závazný seznam. Žáci „pod čarou „ se mohou umístit na základě nenastoupení přijatých žáků.


Přijímání do školy 2.–9. ročník

Zákonný zástupce vyplní přihlášku do školy. Její součástí jsou i poslední dvě vysvědčení z minulé školy, jména zákonných zástupců, telefonní čísla apod. Na přihlášce je též číselný kód pro převzetí rozhodnutí o přijetí.
Jestliže má rodič zájem o umístění do třídy s RvHv, je závaznou součástí přijetí i talentová zkouška a kapacita třídy.
Jestliže má rodič zájem o umístění do třídy s RvMPř, je závaznou součástí přijetí i přijímací test (minimálně na 75 bodů ze 100) a kapacita třídy.


Na závěr

V případě, že své dítě přehlašujete z jiné školy či jde k zápisu k nám – mimo svůj obvod, nahlaste prosím tuto skutečnost vaší původní (spádové) škole.