Navigace

Obsah

Podmínky přijetí žáků na naši školu

Při přijetí do školy se rodiče dohodnou, kdo z nich bude záležitosti se školou (výběr školy, přijetí, odklad, přestup aj.) vyřizovat. Tuto skutečnost potvrdí též na přihlášce (zápisním lístku) do školy.

Zápis

 • Na zápis se musí dostavit zákonný zástupce se svým dítětem, které v roce zápisu dosáhne do 31. 8. šesti let (a to i v případě, že rodiče zvažují odklad školní docházky).
 • S sebou je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 • Před zápisem každý zákonný zástupce obdrží číselný kód, na jehož základě v zákonné lhůtě 30 dnů zjistí na školním webu a na úřední desce, zda je dítě přijaté.
 • Na zápis se může dostavit zákonný zástupce s dítětem s jakýmkoliv bydlištěm (děti ze spádové oblasti škola přijmout musí). V případě, že má rodič bydliště mimo spádovou oblast a rozhodne se pro naši školu, dopředu se přihlásí k absolvování zápisu u nás a oznámí své spádové škole, že jde na zápis k nám.
 • V případě, že se rodič na zápis nedostaví, dopouští se přestupku s možností postihu.

Zaškolení

Žádost o zapsání do školy mohou při zápisu podat též zákonní zástupci dětí, které mají do 31. 8. pět let a šesti let dosáhnou od září příslušného roku do června roku následujícího.

 • Pokud žák dosáhne 6 let do konce aktuálního kalendářního roku, k žádosti je třeba doložit doporučující stanovisko PPP (pedagogicko- psychologické poradny).
 • Pokud žák dosáhne 6 let od ledna do konce června následujícího roku, k žádosti je třeba doložit doporučující stanovisko PPP a odborného lékaře.
 • V případě, že jeden z těchto subjektů předčasné zaškolení nedoporučí, nemůže ředitel školy rozhodnout o zaškolení a dítě do školy nenastupuje.

Odklad školní docházky

Žádost o odklad dává rodič při zápisu a doloží k němu i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel školy na základě obou kladných doporučení vydává rozhodnutí o odkladu školní docházky. (V případě, že doporučení nejsou shodná, ředitel vydává rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání).

 • Pokud rodič v době zápisu příslušné posouzení nedodá, musí tak učinit do 30 dní od zápisu.
 • V tomto případě rodič dostává od školy „usnesení o přerušení správního řízení" do doby, než má škola potřebné dokumenty (doporučení PPP a lékaře).
 • Pokud škola neobdrží uvedené doklady, žák je automaticky přijat do školy (rozhodujícím kritériem pro přijetí je pouze věk dítěte).

Rozhodnutí ředitele školy

 je formou oznámení na web školy a na úřední desce školy. Jméno dítěte je pod číselným kódem, které zákonný zástupce dostane při zápisu. Písemné rozhodnutí o přijetí škola nevydává.


Zařazení do tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv)

Součástí zápisu žáků do 1. tříd jsou i talentové zkoušky do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Jejich součástí je:

 • zazpívání písně >Maličká su<,
 • vytleskání dvou a tříčtvrtečního rytmu,
 • určení vysokých a nízkých tónů,
 • přezpívání jednoduché neznámé melodie.

Na základě vyhodnocení schopností jednotlivých žáků je stanoven závazný seznam žáků budoucí třídy 1.B. Jsou ponechána i místa pro žáky žádající odklad školní docházky, pokud jsou součástí závazného seznamu. V případě, že je pro tyto žáky potvrzen odklad školní docházky, posouvají se do této třídy žáci „pod čarou".


Zařazení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RvMPř)

Žáci 5. ročníku, kteří mají zájem o umístění v 6.A – třída s RvMPř, se po přihlášení dostaví k přijímacím testům (některé přijímačky: 2010, 2011, 2012). Pro přijetí rozhoduje hodnocení testu. V potaz se bere i vysvědčení z konce 4. ročníku a prvního pololetí 5. ročníku a výborné umístění v matematických soutěžích (např. Klokan).

V zákonné době 30 dnů je stanoven závazný seznam. Žáci „pod čarou" se mohou umístit na základě nenastoupení přijatých žáků.

Přijímání do školy 2.–9. ročník

Zákonný zástupce vyplní přihlášku do školy. Její součástí jsou i poslední dvě vysvědčení z minulé školy, jména zákonných zástupců, telefonní čísla apod. Na přihlášce je též číselný kód pro převzetí rozhodnutí o přijetí.
Jestliže má rodič zájem o umístění do třídy s RvHv, je závaznou součástí přijetí i talentová zkouška a kapacita třídy.
Jestliže má rodič zájem o umístění do třídy s RvMPř, je závaznou součástí přijetí i přijímací test (minimálně na 75 bodů ze 100) a kapacita třídy.


Na závěr

V případě, že své dítě přehlašujete z jiné školy či jde k zápisu k nám – mimo svůj obvod, nahlaste prosím tuto skutečnost vaší původní (spádové) škole.